Activity

ทางบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมภายใน และภายนอก และอยากให้พนักงานได้มีส่วนร่วม จึงจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวพนักงานและบุคคลากรของเรา กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ เช่น กิจกรรม CCCF, 5ส, KAIZEN, กิจกรรมซ้อมดับเพลิง, โครงการไตรภาคี, กิจกรรม 3ดี3D เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าว ได้ให้ความรู้ เช่น เรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นอย่างดี จึงทำให้ประสบณ์ความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

 

 

 

 

 


5 ส. กิจกรรมง่ายๆได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

 

 

 

 


Kaizen การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

CCCF Completely Check Completely Find out มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน สังเกตุ และค้นหาอันตรายจากงานที่ตนเองปฏิบัติ

 

 

 

 

 

K.Y.T. การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใด ๆ แอบแฝงอยู่ในงานที่เรากำลังจะทำ แล้วหาทางป้องกันอันตรายนั้นเสีย

 

 

 

 


กิจกรรมซ้อมดับเพลิง การฝึกเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอยภัยกับพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ และสามารถควบคุมสถานะการณ์ได้ทัน

 

 

 

 


โครงการไตรภาค เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาทำงานและศึกษาต่อไปพร้อมๆกัน ทำให้นักศึกษาจบการศึกษาในระดับ ปวช. และได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง

 

 

 

 

 

 

Clean & Green Technology การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย “อุตสาหกรรมอาสา พัฒนายั่งยืน สร้างสวรรค์ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบสำหรับการขยายผลพัฒนาจากโรงงานสู่โรงงาน และจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สู่ชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

1 บริษัท 1 ชุมชน หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จัดโครงการ เด็กดีมีที่เรียน ภายใต้โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน